Editory a nástroje pro komunikaci s uživatelem


Vstupní heslo

Blikajícím nápisem zadej heslo požaduje počítač heslo uživatele přidělené správcem systému. Důležité upozornění : Zásadně používejte pouze svá hesla a ne hesla kolegů. Na hesla jsou přiřazena jména jednotlivých uživatelů a jejich přístupové kódy. Přístupovým kódem se rozumí pravomoci, kam smí uživatel zasahovat. Při použití jiného hesla a tím i kódu přístupu můžete nechtěně způsobit značné škody. Systém verze 4.0 a vyšší je vybaven automatickou evidencí majitelů dokladů, která bez zodpovědného způsobu k přístupovým heslům ztrácí smysl. Po zadání hesla se objeví Hlavní menu systému. Při zadávání hesla se nezobrazují jednotlivé zadávané znaky, ale místo nich se zobrazují hvězdičky


Obecné prostředky komunikace

V systému KAI je snaha o intuitivní práci s maximálním důrazem na srozumitelnost a přehlednost programu s co největším počtem informací o možnostech a akcích , které nabízí dané místo a prostředí, v kterém se uživatel nachází. Mezi nejpoužívanější komunikační prostředky patří datový a textový editor, kterým je věnována samostatná kapitola a dále je to systém prvků pro pohyb v systému a předávání informací.

Nabídky(Menu)

KAI je postaven jako modulární systém, přičemž pohyb v jednotlivých modulech a spuštění požadované akce je realizováno pomocí systému nabídek (menu). Jedna z voleb je aktivní, je odlišena barvou ( odstínem). Vybranou volbu lze potvrdit dvojím způsobem: najetím šipky na příslušný řádek a odesláním volby klávesou Enter nebo stisknutím zvýrazněného znaku řádku volby. Může se stát, že volba menu nemá v kontextu aktuálních dat úlohy smysl, potom je neplatná zobrazí se jinou barvou. Takovouto volbu nelze nijak vybrat. Většina voleb je opatřena nápovědným textem, který vyvoláte stiskem F1 z aktivní volby ( viz strana 4 ). Rozlišujeme dva druhy menu standartní a řádkové, které je použito jako hlavní menu v subsystémech. Jeho výhodou je, že se lze pohybovat mezi jednotlivými prvními submenu přímo bez návratu do hlavního menu.
Při spuštění aplikace je zobrazeno hlavní řídící menu, kde jsou zobrazeny jednotlivé zpřístupněné moduly. Každý modul je dále vybaven vlastní hierarchií nabídek.

Nápovědné texty

Volby jsou doplněné nápovědnými texty, které blíže určují, k čemu je akce určena, co řeší a co se stane,když bude příslušná akce potvrzena. Nápovědný text se vyvolá klávesou F1, nápovědy jsou vzájemně provázány,odkazy na další pomocné texty jsou odlišeny barevně. Šipkami lze vybrat žádané heslo a stiskem klávesy Enter zobrazit žádaný text. Klávesa F10 vrátí do předchozího textu. Klávesa ESC končí režim nápověd a vrací řízení na místo, odkud byl pomocný text vyvolán. O významu kláves informuje také spodní řádek obrazovky.

Hlášení a zprávy

V průběhu zpracování úlohy je v případě potřeby zobrazeno standartní komunikační okno s dotazem pro zadání parametrů úlohy, potvrzení akce či je zobrazena zpráva, varovné hlášení ve spodní řádce obrazovky.

Varovné hlášení je potřeba potvrdit klávesou F10 nebo alternativně ( závisí na instalaci ) klávesou ENTER . Vždy však si nejprve přečtěte text varovného hlášení, než budete pokračovat v další práci. Při kontrole na nadřízený číselník může být za textem varovného hlášení odkaz na klávesu ShiftF7, jejím stisknutím se zobrazí nadřazený číselník v němž můžeme vyhledat existující hodnotu zadávaného údaje.


Datový editor

Datový editor slouží jako stěžejní prostředek pro práci uživatele v systému a je proto vybaven rozsáhlou škálou prostředků a možností pro zobrazení,třídění a filtraci pořízených dat.

Základní pohyby v editoru

Pro popis pohybu po datovém editoru musíme rozlišit, v jakém modu je datový editor. Rozlišujeme tři základní mody datového editoru, které se neustále střídají a jejichž vyvolání si zajišťuje uživatel. Bez ohledu na to, v kterém módu se uživatel nachází, jsou prováděny naprogramované kontroly. V případě zjištění chyby je editace přerušena a na posledním řádku obrazovky je vypsáno chybové hlášení. Po potvrzení klávesou F10 ( Enter) a opravě chyby lze pokračovat. Chyby, které jsou signalizovány se dělí na výstražné ( warning ) varování , tyto chyby nemusí být ve všech případech opraveny, rozhodnutí závisí na obsluze a takzvané tvrdé chyby. Tvrdé chyby musejí být opraveny vždy provede se znova kontrola po dokončení věty a v případě, že tvrdá chyba nebyla opravena datový editor neumožní tuto větu uložit a ukončit její editaci.


Funkční a řídící klávesy

Po vyvolání datového editoru ( respektive tehdy, když program na základě volby přejde do prostředí datového editoru ) se zobrazí systémový řádek ( 1. řádek obrazovky), oblast pro editaci dat a texty k funkčním klávesám (poslední řádek obrazovky ) . Ovládání datového editoru se děje pomocí jednotlivých funkčních kláves pro datový editor a ty je možno vyvolat dvojím způsobem

Vyhledání a výběr dat

Stojíme před problémem vyhledat v souboru údajů pouze určitou skupinu vět, které splňují danou logickou podmínku,přičemž tato podmínka může nabývat mnoha různých podob (dodavatel,fakturovaná částka, interval účtů atd.). Tuto skupinu vět nazýváme podmnožina vět. Databázový prostředek Pc Fand poskytuje obecné řešení pomocí funkční klávesy F6 - Nová podmnožina. Zde je možno zadat přímo výběrové kriterium pomocí syntaxe PC Fandu do řádku pro zadání podmnožiny. Protože z hlediska uživatelského se jedná poměrně o komplikovaný postup, kdy je nutno dodržovat příslušnou syntaxi, byly v systému KAI vytvořeny prostředky a postupy, které uživatelsky přístupným způsobem umožňují tyto podmnožiny vytvářet a funkční klávesa F6 - Nová podmnožina byla odsouzena pouze pro speciální výběry .

Funkční klávesa Shift F2 Výběr položky

Obecný postup řešení spočívá v umístění kurzoru na položku, pro kterou chceme stanovit logickou podmínku. Stiskneme kombinaci kláves Shift F2. Vysvítí se dotaz na hodnotu položky ( implicitně je nastavena hodnota pod kurzorem), v případě potřeby zapíšeme námi požadovanou hodnotu a potvrdíme klávesou Enter. Vysvítí se dotaz na tzv. logický operátor,kterým bude položka svázána se zadanou hodnotou. Používané logické operátory jsou Kurzorovými šipkami vybereme operátor a potvrdíme klávesou Enter. Výběrový dotaz je zobrazen pod systémovým řádkem obrazovky a věty odpovídající zadané podmínce jsou rozlišeny barevně ( pohyb po vybraných větách zahájíme kurzorovými šipkami ­Ż, v případě celostránkového formuláře klávesami PageDown,PageUp). V případě, že již není další věta v podmnožině, jsme o tom informováni hlášením ż! Není další věta
Zadaný výběr můžeme potřebovat zúžit o další kritérium. Použijeme totožný postup s využitím kláves Shift F2 a s přesunem kurzoru na položku, o kterou chceme kriterium zúžit. Znamená to, že vybereme podmnožinu vět, v které platí první podmínka a současně druhá podmínka. Takto můžeme postupovat až do úplného zadání výběrového kriteria.
Opakem k funkční klávese Shift F2 je funkční klávesa Shift F3,která zruší poslední definovaný výběr. Opakovaným použitím funkční klávesy Shift F3 je možno zrušit celé zadané kriterium. Najednou zrušit celé výběrové kriterium můžeme použitím funkční klávesy F5, volba vypnout podmnožinu.

Funkční klávesa Ctrl F8: Vyhledávací řetězec

Stisknutím této klávesy se vysvítí dotaz pro zadání hledaného textu. Po potvrzení klávesou Enter bude tento text hledán v tzv. vyhledávacím řetězci, což je programově definovaný soubor položek, ve kterých bude program hledat námi zadaný text. Výběrový dotaz je opět zobrazen pod systémovým řádkem obrazovky a věty odpovídající zadané podmínce jsou rozlišeny barevně ( pohyb po vybraných větách zahájíme kurzorovými šipkami ­Ż, v případě celostránkového formuláře klávesami PageDown,PageUp). V případě, že již není další věta v podmnožině, jsme o tom informováni hlášením F10! Není další věta.

Funkční klávesy F8,Shift F8 : Ruční výběr

V určitých případech potřebujeme pracovat s výběrem ne na základě určité logické podmínky,která určuje věty ve výběru, ale na základě námi definovaného subjektivního výběru ( potřebuje několik specifických dodavatelů). Tento výběr provádíme tak, že se přesuneme na požadovanou větu a označíme ji stiskem funkční klávesy F8. Věta je rozlišena barevně a zařazena do tzv. pracovního indexu. Opakovaně provádíme další výběry. Funkční klávesa F8 přitom funguje jako přepínač zapnout/vypnout, funkční klávesa Shift F8 má obdobnou funkci pro všechny věty.

Funkční klávesa Ctrl F10 : Předvolené výběry

Pro usnadnění práce uživatele jsou často používané výběry předdefinovány v tzv.databance podmnožin ,což je prostředek pro správu a spouštění definovaných výběrů. S informačním systémem KAI je dodáván standartní modul obsahující často používané výběry, je ovšem možno přes správu databanky uživateli nadefinovat tzv. uživatelské výběry, popř. uživatel zde může sám své vlastní výběry ukládat a mít je připraveny pro opakované použití.

Funkční klávesa Shift F4 : Vyhledání slova

Vyhledání slova můžeme zařadit mezi speciální vyhledávací funkce. Před vlastní použitím této metody je třeba v prvním kroku vytvořit databázi slov, v které bude probíhat vyhledávání. Vytvoření databáze provedeme funkční klávesou F6 - Jiné volby Aktualizuj hledání slov
Vlastní vyhledání slova provedeme funkční klávesou Shift F4, kdy v dotazu uvedeme hledané slovo. KAI provede vyhledání slov, zařadí je do výběru jako v metodě C. a provede jejich zobrazení (filtraci, viz. filtrace dat).

Funkční klávesa Shift F10 : Filtrace dat

Pokud je proveden na základě předchozího výkladu výběr dat, můžeme použít pro další práci s tímto výběrem jeho vyfiltrování, kdy použitím funkční klávesy ­ F10 datový editor zobrazí pouze věty patřící do výběru, přičemž všechny ostatní jeho funkce jsou zachovány.
Můžeme tedy říci, že použitím filtru zúžíme pohled na data na vybranou podmnožinu. Tato operace je definována jako rekurzivní, což znamená, že na již filtrovaná data můžeme použít opět některou z metod pro výběr podmnožiny a opětovně filtrovat atd.

Funkční klávesa Alt F1 : Třídění dat

Při otevření datového editoru jsou data zobrazena v pořadí podle definovaného klíče. Jejich pořadí (setřídění ) v datovém editoru můžeme měnit funkční klávesou Alt F1. Kromě definovaných třídících klíčů můžeme použít interaktivní postup, kdy v okně pro výběr třídících údajů stiskem funkční klávesy F2 označíme údaje, podle kterých chceme, aby byly data zobrazeny. Je možno označit více údajů, popř. změnit jejich pořadí funkční klávesou F9 a přesunem údaje pomocí kurzorových šipek. Tato pravidla platí pro datový editor jak v režimu řádkovém, tak plném. Můžeme proto zobrazovat data v řádkovém přehledu, přetřídit je ,popř. použít výběrový filtr, zobrazit je v plném formuláři,filtrovat atd.

Ostatní funkce

Navigace po databázi - funkční klávesa F7, ShiftF7

F7 .... Navigace umožňuje vyvolat z editace souboru datový editor pro jiný soubor, tedy vloženou editaci s pozdějším návratem do místa vyvolání. Před vyvoláním editoru z okna vyberete požadovaný uživatelský pohled. Výhodou navigace po databázi je možnost pracovat se všemi spojenými soubory, aniž bychom museli opustit datový editor pro právě otevřený soubor. Navíc je možnost přenosu údajů pomocí funkční klávesy Shift-F9, kdy jsou automaticky vyplněny všechny údaje s odpovídajícími si názvy. V případě, že chceme přenést jeden konkrétní údaj (případně výsledek výpočtu interního kalkulátoru), použijeme funkční klávesu Ctrl-F4 (v případě, že je možno hodnotu přenést - kompatibilita typů) Shift-F7 .. Zrychlený způsob navigace směrem nahoru. Určeno pro hledání a přenos údaje z nadřízeného souboru. Vyvolá se pouze z klíčového údaje, který definuje vazbu směrem nahoru,přičemž následuje okamžitě odskok do nadřízeného souboru (pouze prohlížení). Enter znamená návrat s přenosem klíčového údaje. Stisknutím klávesy Esc dochází v obou případech k návratu bez přenosu F6 - Opis vět Databázový systém KAI je vybaven jednoduchým prostředkem pro rychlou tvorbu výstupní sestavy s případnými součty požadovaných hodnot za jednotlivé řídící skupiny.

Grafické zobrazení dat

Pro názornou prezentaci dat je systém KAI kromě definovaných grafů vybaven prostředkem pro jejich interaktivní tvorbu . Tvorba grafu je volána funkční klávesou F6 a volbou graf.
Při práci s grafem máme možnost graf interaktivně vytvořit dle zvolených parametrů a takto vytvořený graf si uložit do databanky grafů , kde jsou prostředky pro vyvolání či pro další práci s uloženým grafem.
Postup práce při tvorbě vlastního grafu.
Graf vytvoříme pomocí volby Generátor , kdy určíme, které hodnoty budou zobrazeny na ose X a které hodnoty budou zobrazeny na ose Y. Postup výběru jednotlivých údajů je shodný s postupem při interaktivním výběru třídících hodnot ( viz. třídění dat). Zadáním těchto dvou údajů již dojde k vytvoření grafu dle předdefinovaných parametrů. Vlastní vzhled či popis grafu poté můžeme měnit pomocí volby Parametry (případně můžeme zvolit postup opačný, tj. napřed navolíme parametry a poté interaktivně vytvoříme graf). Jednotlivý výčet parametrů zde nebude proveden, neboť vyplývá z kontextu ( tvar,popis,barva výplně ..).

Dokladový editor

Dokladový editor slouží jako prostředek pro pořízení jednotlivých účetních dokladů. Obecně je vybaven všemi prostředky datového editoru, navíc však obsahuje některé speciální možnosti vyplývajícími z jeho nasazení v systému KAI. Jednotlivé věty dokladového editoru nazýváme hlavičky dokladů, přičemž ke každé hlavičce může existovat tělo dokladu ,které obsahuje libovolný počet vět, např.jednotlivé účetní zápisy. Spodní zápisy vyvoláme klávesou Tab. V hlavičce dokladu je uloženo číslo dokladu, které je spravováno programovou rutinou a automaticky drží číselnou řadu. Další funkce a principy práce s dokladovým editorem jsou popsány v jednotlivých konkrétních subsystémech.
Hlavička dokladu může mít nadefinovány automaticky se aktualizující součtové položky z dolních vět těla dokladu. Zároveň se zde mohou, místo dosazení, tyto hodnoty kontrolovat. Hlavičky dokladů se editují pomocí běžného datového editoru , z nich se standartně přechází do vět těla dokladu pomocí klávesy TAB. Prostředky editace těla dokladu jsou opět standartními prostředky datového editoru. V těle dokladu je možné přecházet mezi jednotlivými doklady pomocí kláves Ctrl HOME na předchozí doklad a Ctrl END na následující doklad. Jako příklad uvedeme doklad přijaté faktury při editaci těla dokladu.

Hlavičky dokladů

obsahují údaje společné pro celý doklad. Zvláštním údaji, které se zadávají rovněž v hlavičce a jsou společné pro celý doklad jsou vazební údaje tyto jsou sice také uloženy ve větách těla dokladů, ale zde se obvykle nezobrazují a ani nezadávají. Standartními vazebními údaji dokladů jsou položky Rok,Doklad. Zadávaní těchto údajů automatizují číselné řady dokladů.
Jinými obvyklými nevazebními údaji hlavičky dokladů jsou například datum, měsíc zúčtování, IČO a provoz spolupracující firmy a podobně. Zvláštním typem údajů hlavičky jsou údaje kontrolních součtů. Tyto zabezpečují součtovou kontrolní vazbu na těla dokladů. Mohou být automaticky dosazované jako například hodnota výdejky nebo na ně může být pouze kontrola součtu jako je tomu při rozúčtování faktur.

Těla dokladů

Datové věty tvoří tělo dokladu při editaci pomocí dokladového editor obsahují údaje, které jsou rozdílné pro jednotlivé věty dokladů obvykle se v nich již nezobrazují vypočtené údaje z hlaviček dokladů. Příkladem údajů těchto vět mohou být množství, skladové položky a podobně.

Číselné řady dokladů

S prací dokladového editoru úzce souvisí číslování dokladů. Systém KAISER 40 je vybaven správcem číselných řad, které umožňují automatické číslování vystavených dokladů v závislosti na druhu dokladu, předmětu dokladu (číslovací akci) a uživateli. Systém potom automaticky vyhledává minimální nepoužité číslo dokladu v příslušné číselné řadě.

Každá číselná řada je charakterizována

Textový editor v systému KAI

Textový editor je určen k tvorbě textových dokumentů přímo v systému KAI,úpravě výstupních textů, popř. je možno dokumenty konvertovat do formátu RTF,které umí zpracovat většina textových editorů pro prostředí Windows.

Prostředí textového editoru je možno ovládat pomocí funkčních kláves nebo pomocí myši.

Editor je rozdělen do tří oblastí:

Soubor - prostředky pro práci s textovým souborem

Čti F3 Interaktivní výběr cesty k souboru v systému adresářů. Hledání je možno s pomocí znaků ?,* ( otazník v názvu souboru zastupuje lib.znak,* nahrazuje název souboru, popř. příponu), případně založí nový textový soubor
Ulož F9 Úpravy v textovém editoru jsou ukládány automaticky bez zásahu uživatele, je však možno okamžité uložení změn z vyrovnávací paměti na disk (prevence proti výpadku proudu)
Ulož do databáze AF9 Vytvořené sestavy je možno pro pozdější použití uchovat v databance textů ,což je speciální prostředek pro manipulaci s uloženými sestavami (speciální funkce - databáze sestav)
Stav schránky AF7 Prohlíží text uložený do schránky, Clipboardu
Čti schránku *F7 Do textu vloží obsah schránky
Ulož do schránky ^F7 Pro rychlou manipulaci je možno vybraný blok textu uložit do schránky, Clipboardu, což je pomocný textový zásobník pro přenášení bloků. Blok je třeba nejprve označit pomocí blokových operací (bloky)

Editace - prostředky pro práci s textem

Soubor funkčních kláves pro vyhledání či záměnu úseku textu,práci s jednotlivými řádky ( výmaz,obnova,centrování). Speciální použití má funkční klávesa F4 - Diakritika, která mění diakritiku nad písmenem, na kterém stojí kursor (úů*)

Bloky - prostředky pro práci s bloky textu

Blok je část textu. Blok je třeba nejprve označit ( je barevně odlišen od ostatního textu) a potom s ním lze pracovat pomocí blokových operací.

Sloupcový blok Běžný blok je tvořen souvislým úsekem textu, který je vymezen prostým začátkem a koncem bloku. Sloupcový blok je kromě toho vymezen i určitým počátečním a koncovým sloupcem textu. Z interního hlediska se tedy nejedná o souvislý úsek textu. Vizuálně jde o obdélník na obrazovce. Se sloupcovými bloky se manipuluje stejnými operacemi jako s běžným blokem.Režim práce (sloupcový <-> běžný blok) se nastaví přepínačem ^K^N.

Kvůli formátování v textech rozlišujeme měkké a tvrdé konce řádků. Odstavec je pak definován jako úsek textu ukončený tvrdým koncem řádku ( při editaci klávesou Enter). Řádky s tvrdými konci jsou označeny znakem < v posledním sloupci obrazovky ( při zapnutém přepínači pro formátování). Při nastaveném přepínači automatické formátování (^O^W) se text formátuje již během pořizování textu vždy při naplnění řádku. Pokud je navíc zapnut přepínač zarovnávání (^O^J), bude text při formátování zarovnán na pravý okraj (do řádku se vloží mezery).

Písma - prostředky pro grafickou úpravu textu

Barvám na obrazovce odpovídají typy písma na tiskárně. Do textu zadáte přepínač barvy/písma příkazem Ctrl-P Ctrl-Znak. Jednotlivé typy písem jsou uvedeny v nabídce. V modu prohlížení ( Scroll-Lock) řídící znaky zmizí a text se obarví. Při prvním výskytu přepínače v textu se barva/písmo zapne,při druhém vypne atd. Na barevných monitorech jsou tyto odpovídající barvy

Pohyb - prostředky pro pohyb v textu

V textu se pohybujeme standartním způsobem pomocí kurzorových šipek. Pro rychlejší posun můžeme použít několik definovaných funkcí nebo využitím myši a spodní lišty

Tisk - prostředky pro výstup textu na tiskárnu

  1. Tisk F6 Pošle celý text na tiskárnu. Před vlastním tiskem se zobrazí dotaz na tiskárnu,na které chceme dokument tisknout ( k počítači je připojeno více tiskáren, popř. si můžeme vybrat síťovou). Tisk lze přerušit klávesou Esc.
  2. Tisk od pozice ^F6 Stejně jako při volbě jedna, dokument se tiskne od pozice, na které stojí kurzor
  3. Tisk parametry Při tisku se interpretují (netisknou se, ale provedou požadované akce) následující tečkové příkazy, umístíme-li je do prvních řádků textu ( po jednom na řádku vždy od prvního sloupce)

Speciál - speciální funkce textového editoru

V databance sestav je možno pracovat s uloženými sestavami. Do databanky uložíme aktuální sestavu volbou Alt-F9 viz. menu Soubor. Zároveň jsou do databanky uloženy základní údaje (název,velikost souboru,datum vzniku,autor). Tyto údaje lze doplnit vlastní rozšiřující specifikací v poznámce.
Databanka je vybavena prostředky pro správu svých sestav volaných funkční klávesou F10

Databáze sestav AF5

V databance sestav je možno pracovat s uloženými sestavami. Do databanky uložíme aktuální sestavu volbou Alt-F9 viz. menu Soubor. Zároveň jsou do databanky uloženy základní údaje (název,velikost souboru,datum vzniku,autor). Tyto údaje lze doplnit vlastní rozšiřující specifikací v poznámce.
Databanka je vybavena prostředky pro správu svých sestav volaných funkční klávesou F10

Změna klávesnice AF8

Změní rozložení znaků na klávesnici.Rozložení je možno u každé volby získat pomocí funkční klávesy F1

Převod do RTF ^F9

Volba převádí fandovské textové soubory do formátu RTF ( typ Rich Text Format). Formát RTF dokáže zpracovat většina textových editorů pro prostředí Windows. Pro konverzi je možno nastavit několik parametrů:
  1. Standartní-neproporcionální převod se provádí tak, aby se text po převodu co nejvíce podobal tomu, co se objeví na tiskárně, když text vytiskneme přímo z FANDu.Jako font je použit neproporcionální Courier New CE. Při převodu jsou zachovány všechny mezery,CR je nahrazen koncem řádku, CR LF jsou nahrazeny koncem odstavce. Šířky znaků jsou stejné jako na tiskárně,výška je bohužel jiná a je nutno dát pozor na počet řádků,které se vejdou na stránku. Tento typ převodu je vhodný tehdy, jsou-li v textu tabulky nebo odsazené texty, kde se odsazení zleva realizuje pomocí posloupnosti mezer.
  2. Proporcionální převod je určen pro převod souvislého textu. Jako font se používá Times New Roman CE. Při převodu jsou vynechány přebytečné mezery a měkké konce řádků. Z důvodů různých šířek a vynechaných mezer se nedoporučuje používat rámy. Tento typ převodu není pro sestavy systému KAISER vhodný.
  3. Vstupní kód Kamenický/Latin2 - konverze je provedena z Kamenických/Latin2 do Windows 1250
  4. Velikost papíru na A3 nastaví velikost papíru na šířku A3
  5. Převod rámů vypne převod rámů, ty jsou nahrazeny je mezerami
  6. Sekané rámy každý řádek rámu se převádí zvlášť

Kalkulačka AF10

Vyvolá páskový kalkulátor systému KAI. Zadávané údaje se zapisují do textového souboru odkud je můžeme přes clipboard přenést do editovaného textu. Shodná kalkulačka pracuje i datovém editoru.

Pracovní oblast

V pracovní oblasti dochází k vlastní práci s textem. Volbou F3,*F3 Otevřít, Založit nový můžeme v pracovní oblasti otevřít libovolný počet textových souborů, přičemž každý soubor je otevřen ve svém vlastním pracovním okně. Této techniky je možno s výhodou použít pro přenášení úseku textu z jednoho souboru do druhého s využitím schránky,prohlížení a porovnání souvisejících textů. Přepínání mezi okny se děje pomocí klávesy TAB -** popř. Shift TAB **- . Přechod okno - plná obrazovka je pomocí funkční klávesy F5.

Spodní lišta

V spodní liště jsou vybrané funkce pro textový editor a připraveno ovládání pro myš. Pro použití myši jsou dodrženy běžně používané konvence. Funkce myši odpovídají kontextu a poloze kurzoru. Kliknutím levou klapkou v menu znamená výběr této volby. Klikneme-li myší na volby Shift,Ctrl,Alt, generujeme stisk této klávesy a na spodní liště dojde k zobrazení odpovídajících voleb.